Soutěžte o neobyčejný zážitek s Jihomoravským krajem

Jihomoravský kraj přispívá ke spokojenému životu svých obyvatel v mnoha oblastech. Podporuje nebo přímo provozuje řadu institucí a jen letos vydá na správu regionu přes 12 miliard korun. Neobyčejné hrdiny tak najdete v ordinacích, učebnách, kulturních zařízeních a na mnoha dalších místech. Připomeňte si, kde všude kraj působí.


Ukažte, co víte o jihomoravské kultuře, vědě, sportu, zdravotnictví a dalších oblastech a vyhrajte neobyčejný zážitek. Každý měsíc můžete ověřit své znalosti v kvízu k různým oblastem. Troufnete si na všechny?

Školství

Na jižní Moravě se vašim ratolestem dostane vzdělání ve 182 krajských středních školách a školských zařízeních, jako jsou základní umělecké, střední a vyšší odborné školy a volnočasová střediska. Všichni pedagogové pracují na tom, aby byla výuka zajímavá.

Soutěž už skončila

Zkusit mimo soutěž

Škola po vinařsku

Výhercem se stala Lenka. Místo žákovské knížky si může připravovat chuťové pohárky, protože se podívá do jediné vinařské školy vČesku a místo biflování zažije exkurzi na vinici, seznámení svýrobou vína i degustaci.

Kultura

O pestrou kulturu se stará 9 muzeí a 1 výzkumná instituce ve správě Jihomoravského kraje. Patří k nim třeba Regionální muzeum v Mikulově a oblíbený Archeopark Pavlov. Organizujeme ale i soutěže jako Skrytá paměť Moravy nebo Nejlépe opravená kulturní památka.

Soutěž už skončila

Zkusit mimo soutěž

Cesta do pravěku

Pan Vladimír O. s dětmi si díky výhře v kvízu užili netradiční prohlídku Archeoparku Pavlov, a to i včetně běžně nepřístupných míst. Mezi mamuty a archeologickými nálezy je prováděla samotná kurátorka muzea.

img

Věda a výzkum

JMK je jedno z největších center vědy, výzkumu a inovací v Evropě. Rodí se tu malá i velká vědecko-výzkumná střediska a vyrábí se tu nejmodernější elektronové mikroskopy. K vědě máme blíž i třeba ve VIDA! science centru nebo digitální dílně FabLab.

Soutěž už skončila

Zkusit mimo soutěž

Vstup na VIDA! AFTER DARK

Výherkyně Aneta si za správné odpovědi ve vědeckém kvízu odnesla dárkový balíček, a jakmile to bude možné, stane se ještě svědkem neuvěřitelných pokusů na show VIDA! AFTER DARK.

img

Doprava

JMK spravuje přes 3 800 kilometrů silnic II. a III. třídy, v zimě navíc udržuje dalších 449 kilometrů tahů I. třídy. Kromě bezpečnosti na silnicích má kraj pod záštitou celý Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje od vlaků po autobusy.

Soutěž už skončila

Zkusit mimo soutěž

VIP jízda historickým vlakem

Petra V. s manželem a synem měli letošní festival IGNIS BRUNENSIS obohacený o Historické kolečko s IDS JMK. Jízdu začali v historické tramvaji a z Brna pokračovali historickým autobusem až do Kuřimi. Tam už je čekal vlak s historickými vagony.

img

Zdravotnictví

V průměru 250krát za den vyjíždí k pacientům záchranáři Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Základem péče je lidský přístup a odbornost, které se lidem dostane v 9 moderních nemocnicích a 4 zdravotních organizacích provozovaných krajem.

Soutěž už skončila

Zkusit mimo soutěž

Den v roli záchranáře

Díky výhře v kvízu se Kristýna S. s malým Nicolasem podívali do operačního střediska Zdravotnické záchranné služby JMK, prohlédli si i běžně nepřístupné prostory a vyzkoušeli si první pomoc. Podrobnou prohlídku s nimi absolvovala tisková mluvčí Michaela Bothová

img

Sport

Sport je tu pro každého. JMK proto podporuje jak vrcholové sportovce, tak i 600 sportovních klubů a organizací. Ty možná nejsou tolik vidět, ale děti se v nich učí lásce k pohybu a fair play. Kraj přispívá také na více než 100 sportovních akcí a podporuje nové olympijské naděje.

Soutěž už skončila

Zkusit mimo soutěž

Vládce všech moří

Výhercem se stala Lucie. Jakmile to rozbouřené vlny brněnského moře dovolí, bude se moct i srodinou projet na plachetnici jménem Pozdní sběr a podívá se také do sportovního klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Obecné ustanovení souhlasu, identifikace Správce

  Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“), souhlasíte s tím, že správce – Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno. Vámi poskytnuté osobní údaje, jakožto provozovatel webu www.neobycejnych20let.cz (dále jen „Web“ a „Kvíz“).

 2. Zpracovávané údaje a rozsah jejich zpracování

  Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze vrozsahu, v jakém byly předány Správci a rovněž pouze v souvislosti s účelem zpracování (viz. bod 3). Zejména půjde o tyto osobní údaje:
  - jméno,
  - emailová adresa.
  - pro účely kvízu z eventů také příjmení a telefon.
  Prohlašujete, že  Vámi uváděné osobní údaje jsou správné a pravdivé a zavazujete se informovat Správce bez zbytečného odkladu o změně svých osobních údajů.

 3. Účel zpracování osobních údajů

  Správci poskytnuté osobní údaje je nutné zpracovat za účelem provozování Webu a komunikace s jeho uživateli, zasílání informačních mailů o vyřízení „poděkování“ a kontaktování výherce z kvízu realizovaného na eventech.

 4. Právní základ zpracování osobních údajů

  Právním základem zpracování osobních údajů je tento Váš souhlas poskytnutý vsouladus čl. 4 odst. 11 Obecného nařízení v rozsahu osobních údajů nutných ke splnění účelu zpracování vymezeného vbodu 3.

 5. Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje poskytnuté Správci na základě tohoto Vašeho souhlasu budou zpracoványpo dobu nezbytně nutnou (neurčitou – do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním).

 6. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje

  Zpracování osobních údajů provádí Správce, popřípadě třetí osoby, které poskytují prostředky a záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů, zabezpečení osobních údajů a ochrany Vašich práv (dále jen „Zpracovatelé“). Zpracovatelé budou mít bezprostřední přístup k Vašim osobním údajům pouze po dobu nezbytně nutnou a pouzevnezbytně nutném rozsahu pro realizaci zpracování. Zpracovateli jsou:
  - Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno správci IT systémů a poskytovatelé softwarových služeb Správce.

 7. Práva subjektů údajů

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které podléhají zpracování, máte zejména následující práva:
  - právo být informován o zpracování svých osobních údajů,
  - právo na přístup k osobním údajům,
  - právo Vaše osobní údaje opravit či doplnit,
  - právo na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“),
  - právo požadovat omezení zpracování,
  - právo požadovat přenesení údajů jinému správci,
  - právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
  - právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními čiobdobnými účinky, včetně profilování,
  - právo odvolat souhlas se zpracováním,
  - právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů vurčitých případech,
  - další práva stanovená v Obecném nařízení.

 8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Má-li subjekt zpracování osobních údajů pochybnosti o dodržení zásad obsažených v tomto dokumentu nebo v Obecném nařízení, popřípadě má-li podezření, že činností Správce osobních údajů dochází k porušování jeho práv, má právo podat stížnost na Správce osobních údajů u příslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 9. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli během doby trvání zpracování odvolán. Odvolání souhlasu je nutné doručit písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, datová schránka) Správci údajů. Účinky odvolání souhlasu počínají plynout dnem doručení odvolání souhlasu Správci údajů a nevztahují se na zpracování osobních údajů, které je nutné a probíhá na základě jiného právního základu, než je tento souhlas. Například, jde-li o nezbytné zpracování osobních údajů pro splnění závazků ze smlouvy, splnění zákonné povinnosti nebo jiný zákonem stanovený důvod.

 10. Kontaktování Správce

  Správce je možné kontaktovat buď písemně na adrese sídla, nebo elektronicky:
  a) na e-mailové adrese: kurucova.eva@kr-jihomoravsky.cz
  b) pomocí datové schránky: ID x2pbqzq
  Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti kontaktující osoby z důvodu zabezpečení ochrany osobních údajů, ze stejného důvodu může být veškerá komunikacemezi Správcem a kontaktující osobou monitorována.

 11. Následky neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Poskytování souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, neexistuježádná zákonná povinnost jej poskytnout a rovněž neexistuje sankce za jeho neposkytnutí. Následkem neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je tedy pouzeskutečnost, že subjekt údajů nebude moct využívat služeb Správce, při kterých je nutné zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu.

 12. Zabezpečení osobních údajů

  Osobní údaje poskytnuté ke zpracování budou zabezpečeny zabezpečovacími postupy a technologiemi, které byly pro tento případ Správcem určeny, a jež byly takto vyhodnoceny jako vhodné a náležité. V případě narušení bezpečnosti a možného zveřejnění osobních údajů subjektů, bude o tomto nebezpečí Správce subjekt osobních údajů neprodleně informovat, stejně jako příslušný dohledový úřad, a to vsouladu s povinnostmi stanovenými právními předpisy.

 13. Platnost souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný ode dne jeho podpisu, po dobu zpracování osobních údajů, která je vymezena v bodě 5 tohoto souhlasu nebo do odvolání souhlasu subjektem osobních údajů.

 14. Závěrečná ustanovení

  Subjekt udělením souhlasu stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném výše, a že svůj souhlas uděluje na základě vlastní svobodné a vážné vůle. Souhlas udělený elektronickou formou (zejména potvrzením či „odkliknutím“ tohoto souhlasu na Webu či prostřednictvím internetu), je považován za souhlas jednoznačný, určitý a vážný a ze strany jeho poskytovatele takto udělený ve formě postavené na roveňpísemnému udělení.